Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“)

gap

Účelom tohto poistenia je poistením zabezpečiť ochranu vašej investície do kúpy motorového vozidla.

Poistením GAP je krytá finančná ujma spôsobená v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej vzniklo poistenému právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia. V prípade poistnej udalosti, plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a vyššou z hodnôt: všeobecná hodnota vozidla stanovená primárnym poistiteľom, resp. hodnota vyplývajúca zo spôsobu ocenenia vozidla, stanoveného v podmienkách poistenia k jednotlivým produktom.

Grafické znázornenie princípu poistenia GAP

poistenie GAP

Ponuka GAP produktov:

  • EuroGAP - určený pre poistné krytie finančnej ujmy u motorových vozidiel kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg)
  • LeaseGAP - určený pre poistné krytie finančnej ujmy u motorových vozidiel kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 16 000 kg), ktorých kúpa je financovaná formou operatívneho leasingu
  • TruckGAP - určený pre poistné krytie finančnej ujmy u motorových vozidiel kategórie M2, M3 (slúžiace k preprave osôb) alebo N2, N3 (slúžiace k preprave nákladu), ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 32 000 kg

Poistenie GAP je možné dohodnúť na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov a okrem základného poistenia vám umožňíme pripoistiť poistné krytie spoluúčasti z primárneho havarijného poistenia.

Medzi výhody poistenia GAP patrí:

  • primárne havarijné poistenie môže byť dojednané v ktorejkoľvek poisťovni
  • poistíme vám nové aj ojazdené vozidlá
  • poistenie je možné dojednať do 180 dní od dátumu vystavenia faktúry alebo kúpnej zmluvy za vozidlo, pričom ojazdené vozidlá sú poistiteľné až do 6 rokov od dátumu prvej evidencie
  • možnosť platenia poistného ročne alebo jednorazovo
  • maximálny limit poistného plnenia je 40.000 EUR alebo 50.000 EUR, s ohľadom na zvolený produkt

Dokumenty k poisteniu

Online kalkulačka