Vybavovanie sťažností

Colonnade Insurance S.A. sa usiluje o poskytovanie kvalitných odborných služieb v oblasti neživotného poistenia. Spokojnosť klientov s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, preto máme v súlade s platnou právnou úpravou  zriadený interný systém vybavovania sťažností, ktorého účelom je zabezpečiť včasné a spravodlivé prešetrovanie sťažností a identifikáciu a zmiernenie možných konfliktov záujmov.

     Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke našej poisťovne  počas prevádzkovej doby osobne alebo  písomne na adrese: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e-mailovú adresu: info@colonnade.sk.

V sťažnosti je potrebné uviesť:

  • meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, resp. obchodné meno (názov) a adresu právnickej osoby sťažovateľa, pričom  pre urýchlenie komunikácie a prešetrenia sťažnosti sa odporúča uviesť  aj ďalšie kontaktné údaje: e-mailovú adresu a telefónne číslo,
  • predmet sťažnosti – akej veci sa týka (vhodné je uviesť číslo poistnej zmluvy, resp. číslo poistnej udalosti, ak je predmetom sťažnosti šetrenie poistnej udalosti),
  • čo sťažovateľ sťažnosťou sleduje a čoho sa domáha, resp. na aké nedostatky poisťovne poukazuje,
  • prílohy, ktoré pomôžu lepšie porozumieť sťažnosti a urýchliť jej prešetrenie.

Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od  jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu  nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia sťažnosti.

V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti poisťovňou je možné využiť alternatívne riešenie sporov, ktoré vyplýva zo zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je prístupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.