Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Nabúrané auto, rozbitý notebook či pád drahého tovaru z regálu. Takéto a mnohé iné škody hrozia nielen u Vás doma, ale aj v práci.

Zamestnanci často zabúdajú, že v práci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia svojmu zamestnávateľovi.  Kým podnikatelia a živnostníci ručia za škody do ich plnej výšky, zamestnávateľ môže podľa Zákonníka práce žiadať od zamestnanca náhradu škody, ktorá nepresiahne sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Práve pre ochranu zamestnanca v takýchto prípadoch ponúkame poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú  zamestnávateľovi. Toto poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom a štátnozamestnaneckom  pomere u zamestnávateľov, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky. Poistenie kryje škody spôsobené na území Slovenskej republiky, prípadne je možné rozšíriť územnú platnosť poistenia na územie Európy.

Výška poistného sa odvíja od výšky poistnej sumy, rizikovosti povolania a skutočnosti, či  zamestnanec riadi motorové vozidlo alebo obsluhuje iný prepravný prostriedok zamestnávateľa.

 Poistenie je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Mali by naň myslieť predovšetkým manuálne pracujúci ľudia vo výrobe, zamestnanci, ktorí pracujú s drahými tovarmi či technológiami a tí, ktorí riadia služobné vozidlá. V prípade, že máte zverené služobné vozidlo, určite radíme uzatvoriť si poistenie s krytím aj pre motorové vozidlo. Aj v prípade, že firma má vozidlo havarijne poistené, môže spoluúčasť vymáhať od zamestnanca, ktorý škodu spôsobil. Práve škody na zverených motorových vozidlách tvoria  najčastejšie škody, ktoré Colonnade poisťovňa eviduje v rámci výkonu povolania.

Nie každú škodu však poisťovňa preplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí a finančné škody akými sú sprenevera, pokuty či manká.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú   zamestnávateľovi môže uzavrieť zamestnanec jednotlivo alebo môže zamestnávateľ poistiť všetkých (prípadne väčšinu) svojich zamestnancov, formou skupinového poistenia.