Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania v odbore IT

V poslednom desaťročí sme mohli vo väčšine zemí sveta zaznamenať explóziu v raste sektora informačných technológií. Dynamický nárast rozsahu aplikácií informačných a komunikačných technológií umožňuje zvyšovať efektívnosť a flexibilitu výroby, marketingu, finančných služieb i administratívnych činností v súkromnom alebo i vo verejnom sektore.

Napriek tomu, že kvalifikácia odborníkov je veľmi vysoká a neustále rastie, nie je možné úplne uniknúť možnosti, že svoju prácu neodvedú presne podľa požiadaviek a očakávaní klienta. IT profesionáli musia dnes dokázať, že rozumejú podstate podnikania, že majú prehľad o odvetviach, kľúčových procesoch, zákazníckej základni, regulačných opatreniach, kultúre a bariérach. Mnohí z IT profesionálov sa už dokonca priamo podieľajú na obchodných činnostiach firmy.

Zo zahraničia sú známe prípady, kedy sú IT profesionáli vystavovaní nákladným a časovo náročným súdnym sporom z dôvodu chybne vykonanej práce resp. z dôvodu nesplnených očakávaní klienta, a to bez ohľadu na to, s akou odbornou starostlivosťou bol projekt spracovaný a aký kvalitný je výsledok práce. Skúsenosti z mnohých európskych krajín ukazujú, že zhruba 30% projektov vývoja špecializovaných softwarov je neskôr rozporovaných , z dôvodu, že nesplnili požadované ukazovatele a nepriniesli očakávané výsledky. Pre tieto prípady sa môžu IT špecialisti chrániť prostredníctvom poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu.

Poistením sú kryté:

 • čistá finančná škoda tretích strán
 • porušenie práv duševného vlastníctva
 • náklady právneho zastúpenia do výšky dojednaného limitu poistného plnenia
 • pokuty a penále tretích strán
 • porušenie práva na súkromie (s výnimkou prípadov súvisiacich so škodou na zdraví)
 • neúmyselné porušenie práva na ochranu osobnosti
 • zodpovednosť za používanie internetu
 • podvodné/ nečestné konanie zamestnanca
 • trovy konania, ktoré vznikli pri obrane voči nároku, ktorý je krytý poistnou zmluvou
 • dcérske spoločnosti
 • strata dokumentov
 • prenos počítačového vírusu

Najčastejšie chyby a omyly:

 • únik dát a osobných údajov
 • porušenie práv duševného vlastníctva
 • poskytnutie chybných informácií v propagačných kampaniach
 • pochybenie pri inštalácii software / hardware
 • zlyhanie software
 • neúmyselný prenos počítačového vírusu

Príklady poistných udalostí:

 1. IT vo finančnom svete
  Firma je dodávateľom programu pre mzdové účtovníctvo a dane. Niekoľkým zákazníkom bol vykonaný upgrade programu s chybou, ktorá sa preukázala po dlhšom časovom úseku, keď finančný úrad vyrubil penále za nesprávne odvedené dane. Zodpovednosť IT firmy bola jasne preukázaná. Zákazníci si oprávnene nárokovali zaplatené penále a poisťovňa tieto nároky za IT firmu uhradila.
 1. IT a bezpečnostné systémy
  Spoločnosť zaoberajúca sa zabezpečovacími systémami nainštalovala elektronický zabezpečovací systém (EZS) na telefónnu ústredňu zákazníka. Inštalácia bola zrealizovaná so SW chybou, a tak dochádzalo k duplicitnému presmerovaniu prichádzajúcich hovorov. Výsledkom bolo dvojnásobné navýšenie účtu za telefónne služby. Zákazník vyúčtovanie reklamoval u telefónneho operátora. Ten však reklamáciu oprávnene odmietol s tým, že duplicitné presmerovanie bolo aktivované zariadením tretej strany. Následne si zákazník nárokoval náhradu škody u dodávateľa EZS (poisteného). Po bežnom prešetrení bola škoda uznaná ako likvidná a poškodenému bolo vyplatené poistné plnenie.

Kontakty:
Ing. Ivan Hollý, Tel: 0257102856, ivan.holly@colonnade.sk
Ing. Cyntia Benešová,  Tel: 0257102817, cyntia.benesova@colonnade.sk