Zodpovednosť vlastníka za údržbu komunikácií

Nedávno parlament schválil novelu zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Jedná sa o zákon č. 106/2018 Z. z., ktorý prináša aj zmeny v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Najvýznamnejšou zmenou bolo obmedzenie povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom túto povinnosť mali doteraz vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Taktiež sa vypustilo ustanovenie, podľa ktorého vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, zodpovedali za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Zákonom sa majitelia a správcovia nehnuteľností zbavili povinnosti udržiavať v zime chodníky schodné, bez ľadu a snehu, ale i naďalej musia udržiavať bezpečný priestor pod bytovým domom tak, aby nehrozili zosuny snehu či pád cencúľov na chodcov či autá nachádzajúce sa pri budove. Za tieto činnosti je stále zodpovedný vlastník budovy. Údržbu a celkovú správu obytného domu má na starosti fyzická alebo právnická osoba, ktorého vlastník určil. Zodpovedná osoba sa má okrem iného starať aj o sneh na streche, či prípadné cencúle visiace zo striech a odkvapov.

Ktokoľvek, kto sa z dôvodu pádu snehu, či ľadu zraní alebo utrpí inú ujmu, môže od vlastníka bytového domu žiadať náhradu škody – kompenzáciu. Takto vzniknuté škody môžu dosiahnuť výšku niekoľko tisíc eur. Veľmi často sa v praxi stáva, že sneh spadnutý z budovy poškodí zaparkované vozidlo.

Ak Vám na auto spadne zo strechy ľad, bude Vás to stáť prinajmenšom spoluúčasť v havarijnom poistení. Pád ľadu, či snehu má väčšina poisťovní zahrnutý v balíčku základného krytia havarijného poistenia.

V prípade, že nemáte uzavreté havarijné poistenie, mali by ste škodu žiadať priamo od vlastníka budovy.

Pre vlastníkov bytov alebo pre spoločenstvo je preto dobré, ak poznajú svoje povinnosti. Pomocnú ruku vlastníkom nehnuteľností podávajú aj poisťovne a to vtedy, ak majú poistenú svoju zodpovednosť za škodu.