Pre podnikateľov – Motorové vozidlá


Havarijné poistenie
Je určené na komplexné poistenie motorových a prípojných vozidiel pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia.


Poistenie EuroGAP
Kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti


Poistenie AutoCheck
Poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel