Pre podnikateľov – Majetok a zodpovednosť

Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám
Účelom poistenia majetku podnikateľov je chrániť hnuteľný a nehnuteľný majetok proti živelným nebezpečenstvám vymenovaným v poistných podmienkach.

Allriskové poistenie majetku
Allriskové poistenie chráni majetok proti všetkým nebezpečenstvám okrem výluk uvedených v poistných podmienkach alebo v samotnej zmluve

Preprava
Tovar, alebo veci prepravované akýmkoľvek prostriedkom sú poistené proti následkom havárie, živelnej udalosti, krádeži a iným nastrahám.

Technické riziká
Technické rizíká je poistenie, ktoré umožňuje poistiť stroj.

Prerušenie prevádzky
Poistenie kryje následnú škodu (hrubý ušlý zisk a stále náklady) vzniknutú prerušením alebo obmedzením prevádzky v dôsledku vecnej škody (napr. požiaru).

Stavebné a montážne poistenie (CAR/EAR)
Stavebné a montážne poistenie sa dojednávame pre prípad vzniku škody na rozostavanom diele (stavbe alebo pri montáži technologických celkov).

Všeobecná (prevádzková) zodpovednosť
Poistenie sa dojednáva pre prípad škody, ktorú svojou činnosťou spôsobíte niekomu inému, pokiaľ za takúto škodu zodpovedáte. Taktiež sa dá poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov a ďalšími manažérmi („D&O“)
D&O poistenie je nevyhnutný nástroj ochrany majetku spoločnosti a osobného majetku fyzických osôb v ich vedení, pred oprávnenými nárokmi tretích strán, v dôsledku pochybenia pri výkone ich manažérskej činnosti.

Poistenie profesijnej zodpovednosti
Poistenie profesijnej zodpovednosti sa vzťahuje na tie profesie, ktoré každodenne uskutočňujú malé či veľké rozhodnutia.

Poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí
EnviroPro ponúka finančnú ochranu pred škodami spôsobenými únikmi znečisťujúcich látok.

Poistenie kybernetických rizík (Cyber)
Nebezpečenstvá vyplývajúce z využívania informačných technológií smerujú nielen proti nehmotným aktívam ako sú dáta a informácie, ale zasahujú aj infraštruktúru spoločnosti.

Poistenie terorizmu
S narastajúcimi hrozbami teroristického útoku vzniká každoročne čoraz väčší záujem spoločností o krytie rizík spojených s terorizmom.

GDPR poistenie
Od 25.5.2018 platí nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation).