Poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.

Týmto poistením sú kryté riziká:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalá invalidita následkom úrazu
 • denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu
 • zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví v dôsledku úrazu, ku ktorému dôjde:

 • pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
 • pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla
 • za jazdy motorového vozidla alebo pri havárii
 • pri krátkodobých zastávkach motorového vozidla, pokiaľ k úrazu dôjde vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti
 • pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla, vzniknutých v priebehu jazdy na území Slovenskej republiky alebo počas pobytu v zahraničí

Výhodou tohto produktu je:

 • možnosť výberu poistnej sumy a to až do výšky 35 000 EUR pre riziko smrti následkom úrazu a trvalej invalidity následkom úrazu
 • poistná suma platí pre každú osobu prepravovanú motorovým vozidlom (vzťahuje sa na všetky miesta na sedenie podľa osvedčenia o evidencii vozidla)

Dokumenty k poisteniu