Rizikový manažment

Rizikový manažment

Colonnade Insurance S.A. ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti rizikového manažmentu vychádzajúc z dlhoročnej praxe a skúsenosti svojich zamestnancov. Pri poistení akéhokoľvek priemyselného odvetvia je jedným z dôležitých faktorov bezpečnosť a s tým spojený rizikový manažment.

Hlavnou úlohou rizikového manažmentu je popis a identifikácia možných rizík a to najmä z pohľadu:

 • Bezpečnosti výrobných procesov
 • Protipožiarnej ochrany majetku
 • Ochrany pred prírodnými rizikami (napr.: povodeň, zosuv pôdy, ťarcha snehu a mnohé iné)

Riziková obhliadka je príležitosť na to, aby sme spoločne skvalitnili poistný program pre klienta (spoluúčasti, limity poistného krytia, zahrnutie nepoistených rizík) a identifikovali nové riziká.

Základom rizikového manažmentu je fyzická obhliadka u klienta, ktorej výsledkom je hodnotiaca správa rizikového inžiniera. Správa slúži ako podklad pre poisťovňu, ktorý zjednoduší a umožní prispôsobiť poistnú zmluvu konkrétnym potrebám klienta. Ako benefit pre klienta ponúka poisťovňa Colonnade vypracovanie odporúčaní, ktoré môžu napomôcť k zníženiu rizika vzniku škody.

Čo zahŕňa riziková obhliadka?

 1. Úvodné stretnutie s manažmentom podniku
 2. Odborná diskusia:
  • opis areálu a budov
  • zásobovanie energiami
  • opis výrobného procesu
  • skladovanie horľavých a nebezpečných látok
  • protipožiarna ochrana
  • ochrana podniku
  • údržba, núdzové plány a postupy
 3. Obhliadka areálu a majetku klienta
 4. Záverečné stretnutie
  • Diskusia o odporúčaniach

Nezávislý pohľad pomôže klientovi odhaliť aj málo významné nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť vznik a rozsah potenciálnej škody. Cielený rizikový manažment je nástrojom, ako znížiť pravdepodobnosť vzniku škody. Straty nemusia mať na firmu len materiálny, ale aj finančný dopad a to spôsobený najmä výpadkom produkcie a stratou zákazníkov.