Poistenie motorového a prípojného vozidla („Havarijné poistenie“)

Tento produkt je určený na komplexné poistenie motorových a prípojných vozidiel pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia.

Týmto produktom vám poistíme:

 • osobné a úžitkové motorové vozidlá
 • nákladné vozidlá a autobusy
 • prípojné vozidlá
 • doplňujúcu (zvláštnu) výbavu
 • batožinu
Rozsah poistenia:
Poškodenie alebo zničenie vozidlastret vozidla, náraz vozidla, pád predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla, požiar, výbuch, priamy úder blesku,povodeň, záplava, krupobitie, víchrica, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pád lavín, ťarcha snehu alebo námrazy, zásah cudzej osoby, škody spôsobené zverou a hlodavcami
Odcudzenie vozidlakrádež vlámaním, lúpežné prepadnutie

Ďalej vám ponúkame pripoistenia:

 • poistenie batožiny
 • poistenie poškodenia alebo zničenia skiel s plnením do výšky spoluúčasti z poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla
 • poistenie nákladov na nájom náhradného vozidla

 Poistenie sa štandardne vzťahuje na škody, ktoré nastanú na území Európy, s výnimkou územia štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie.

 Medzi výhody tohto produktu patrí:

 • súčasťou poistenia osobných a úžitkových motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nižšou ako 3,5 t je aj poistenie pre poskytovanie asistenčných služieb, ktoré kryje náklady na technickú asistenciu v prípade poruchy, dopravnej nehody, pokusu alebo krádeže vozidla
 • základné poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla kryje aj škody na čelnom skle vozidla
 • pri opravách je akceptovaná normohodina prác značkového servisu (obvyklá pre daný región, značku a typ vozidla)
 • v prípade poškodenia vozidlá sú akceptované náklady na opravu vozidla až do 100% všeobecnej hodnoty vozidla (hranica totálnej škody)

 Pre vozidlá vo vlastníctve (držbe) fyzických osôb alebo podnikajúcich fyzických osôb si môžete dohodnúť poistenie so systémom bonus-malus a byť odmenený za priaznivý škodový priebeh zľavou na poistnom.

 Toto poistenie je určené spravidla pre vlastníkov alebo držiteľov vozidiel, ktorými môžu byť fyzické osoby (občania), podnikatelia alebo iné organizácie. Môže byť uzavreté individuálne pre každé motorové vozidlo zvlášť alebo hromadne pre skupinu (flotilu) motorových vozidiel.

Dokumenty k poisteniu