Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov a ďalšími manažérmi („D&O“)

zodpovednosť

Každý člen štatutárneho orgánu ručí celým svojim majetkom za porušenie povinností stanovených zákonom.

Neúmyselné, chybné rozhodnutie, opomenutie, nedbalosť, prípadne omyl pri výkone svojej funkcie môžu byť kvalifikované ako porušenie zákonných povinností vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou.

D&O poistenie je nevyhnutný nástroj ochrany majetku spoločnosti a osobného majetku fyzických osôb v ich vedení. Predstavitelia spoločnosti potrebujú poistenie šité na mieru, ktoré zaúraduje v kritickej situácií zodpovednosti manažéra alebo jeho ochrany proti neoprávnenému nároku.

Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

Poistenie D&O chráni:

 • Poistené osoby
 • Samotnú spoločnosť
 • Záujmy akcionárov, spoločníkov, veriteľov

Poistenie zahŕňa:

 • Riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena štatutárnych orgánov a ďalších manažérov spoločnosti a ich dcérskych spoločností
 • Minulých, súčasných aj budúcich členov štatutárnych orgánov a ďalších manažérov spoločnosti a ich dcérskych spoločností
 • Manažérov externých spoločností
 • Náhradu škody vyplývajúcu zo skutočného alebo údajného porušenia povinností
 • Náklady právneho zastúpenia a náklady šetrenia

Výhody poistenia D&O:

 • Neobmedzená retroaktivita
 • Pripoistenie zákonnej zodpovednosti ďalších výkonných manažérov
 • Automatické poistenie dcérskych spoločností
 • Záloha na náklady právneho zastúpenia
 • Dodatočná poistná suma pre členov dozornej rady
 • Poistenie škôd/nárokov v dôsledku neoprávneného konania proti zamestnancom
 • Náklady na očistenie dobrého mena poisteného

Dokumenty k poisteniu