Všeobecná (prevádzková) zodpovednosť

zodpovednosť

Z tohto poistenia máte právo, aby sme Vám v prípade poistnej udalosti nahradili škodu vzniknutú inému, pokiaľ za ňu zodpovedáte:

 

  • Na zdraví alebo usmrtením
  • Na majetku a to poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením veci, pokiaľ za takéto škody ako poistený zodpovedáte
  • Zároveň uhradíme za Vás aj súdne trovy konania.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Poistenie sa dojednáva na zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Škoda môže nastať na zdraví alebo na živote, prípadne na inej veci, ako je vadný výrobok. Výrobkom je každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom je aj ukončená a odovzdaná práca.

Súčasťou poistnej zmluvy je aj poistenie zodpovednosti za škodu z regresných nárokov vzniknutých Sociálnej alebo zdravotným poisťovniam v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

V dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania môžu nastať preukázané regresné nároky zo strany Sociálnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, my Vám tieto regresné nároky uhradíme.

Dokumenty k poisteniu