Technické riziká

Technické riziká

Poistenie technických rizík umožňuje dojednať poistné krytie špecifických rizík, ktorým sú zo svojej povahy a charakteru prevádzky vystavené rôzne stroje, strojné a elektronické zariadenia.

Poistenie elektronických zariadení

Toto poistenie je určené pre prípad náhlej a nepredvídanej škody na elektronických zariadeniach a je nutná ich oprava alebo výmena. Okrem technických rizík zahŕňa tento produkt aj poistenie proti živelným nebezpečenstvám, odcudzeniu a vandalizmu.

Poistenie strojov

Poistenie sa vzťahuje na náhle poškodenie alebo zničenie stacionárnych alebo pojazdných strojov, strojových zariadení.

Poistenie strojov proti všetkým nebezpečenstvám

Vzťahuje sa na vecné škody na poistenom stroji alebo strojnom zariadení z akéhokoľvek poistného nebezpečenstva, pokiaľ toto nebezpečenstvo nie je vylúčené alebo inak obmedzené.

Poistený je stroj alebo strojné zariadenie bez ohľadu na to, či sú v prevádzke (v činnosti) alebo mimo prevádzky (v pokoji), či sú demontované za účelom údržby, v priebehu údržby alebo čistenia, a taktiež sa opäť montujú.

Príklady poistných udalostí:

  • Konštrukčná vada, vada materálu, výrobná vada
  • Pretlak alebo podtlak pary, plynu alebo kvapaliny
  • Nedostatok vody v kotle alebo tlakových nádobách
  • Pôsobenie odstredivej sily
  • Pád alebo vniknutie cudzieho predmetu, ktorý nie je súčasťou poisteného stroja
  • Skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu
  • Zlyhanie meracích, regulačných a zabezpečovacích zariadení

Poistenie zásob v chladiacich a mraziacich priestoroch

Toto poistenie Vám kryje poškodenie alebo zničenie zásob, ktoré sa nachádzajú v chladiacich alebo mraziacich priestoroch v dôsledku ich náhleho a nepredvídaného poškodenia, pokiaľ je toto poškodenie kryté poistením technických rizík dojednaným v našej poisťovni.

Dokumenty k poisteniu