Stavebné a montážne poistenie (CAR/EAR)

Stavebné a montážne poistenie

Poistenie dojednávame pre prípad vzniku škody na rozostavanom diele (stavbe alebo pri montáži technologických celkov). Poistné udalosti vznikajú na projekte alebo poistených veciach počas stavených a montážnych prác alebo v súvislosti s nimi.

Krytie sa vzťahuje na škody, ktoré si vyžadujú opravu alebo výmenu veci. Toto poistenie je vhodné nielen pre investorov, ale aj pre dodávateľov stavebných alebo montážnych prác . Poistenie je možné dojednať na konkrétne dielo, alebo formou rámcovej zmluvy, ktorá kryje všetky diela realizované počas roku. Zároveň sa krytie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá bola spôsobená tretej osobe v priamej súvislosti so stavebnými alebo montážnymi prácami na stavenisku alebo montážnom pracovisku.

Rozsah poistného krytia je možné rozšíriť aj o krytie:

  • Nákladov potrebných na odstránenie následkov škody z poistnej udalosti
  • Nákladov na nadčasy
  • Práce v noci, cez sviatky
  • Expresného dodania náhradných dielov
  • Doby odstraňovania chýb a nedorobkov na odovzdaných, dokončených objektoch
  • Stavebného zariadenia, vybavenia, strojov
  • Poistenie ušlého zisku a zvýšených nákladov na prevádzku investora v dôsledku nedodržania plánovaného postupu výstavby po poistnej udalosti

Dokumenty k poisteniu