Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Toto poistenie sa vzťahuje na následnú škodu vzniknutú prerušením alebo obmedzením prevádzky v dôsledku vecnej škody, kde sme ako poistiteľ povinný poskytnúť Vám poistné plnenie z poistenia majetku alebo strojov, v rozsahu podľa poistnej zmluvy.

Čo je považované za následnú škodu?

  • Ušlý hrubý zisk
  • Zvýšené prevádzkové náklady
  • Viacnáklady

Dotazník pre poistenie prerušenia prevádzky
Dotazník k poisteniu strát spôsobených prerušením prevádzky
Stanovenie poistnej sumy