Preprava

Vnútroštátna doprava

Vnútroštátna doprava

Toto poistenie sa vzťahuje na vnútroštátnu prepravu vlastných alebo prevzatých vecí (napr. za účelom ich opravy, úpravy alebo predaja).

Poistné krytie a podmienky prepravy

Poškodenie, zničenie alebo strata prepravovaných vecí mohla nastať dôsledkom živelnej udalosti alebo dopravnej nehody.

Týmto poistením kryjeme aj odcudzenie veci krádežou vlámaním počas prepravy vo vozidle.

Prepravu musí byť vykonávaná motorovým alebo prípojným vozidlom, ktoré je uvedené v poistnej zmluve. Podmienkou je, aby vozidlo viedol poistený, ten ho však nemusí vlastniť.

Vozidlo môže byť:

 • Vlastné
 • Vypožičané (aj v ekonomickom prenájme)
 • Prevádzkované na základe leasingovej zmluvy

Doba poistného krytia

Krytie začína plynúť v momente, kedy sa motorové alebo prípojné vozidlo dá do pohybu a prepravované veci sú v ňom naložené. Krytie sa končí v okamihu, kedy vozidlo zastaví na mieste určenia.

Krytie zahŕňa aj nevyhnutné prestávky:

 • Vykonanie hygienických potrieb
 • Občerstvenie a stravovanie
 • Doplnenie pohonných hmôt

Medzinárodná preprava

Medzinárodná preprava

Toto poistenie sa vzťahuje na medzinárodnú prepravu zásielok, ktoré sú prepravované do zahraničia, zo zahraničia alebo v zahraničí.

Dopravnými prostriedkami:

 • Cestnými
 • Železničnými
 • Vnútrozemskými vodami
 • Loďou alebo lietadlom

Predmet poistenia

Zásielka, ale aj:

 • Náklady spoločnej havárie
 • Zachraňovacie náklady
 • Náklady na vyšetrenie poistnej udalosti

Poistné krytie

Priame poškodenie, zničenie, krádež alebo strata poistenej zásielky. Dohodou je možné pripoistiť aj očakávaný zisk do výšky maximálne 10% z hodnoty zásielky.

Dokumenty k poisteniu