Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám

Vymenované nebezpečenstvá

Toto poistenie majetku podnikateľov chráni hnuteľný a nehnuteľný majetok proti vymenovaným nebezpečenstvám.

Poistenie pripravíme buď na jednotlivé poistné nebezpečenstvá alebo skupiny nebezpečenstiev.

Predmetom poistenia môže byť hnuteľný a nehnuteľný majetok, alebo zásoby vo vašom vlastníctve, ale aj vo vlastníctve tretej osoby.[1] Poistiť je možné aj výrobné stroje, technológie alebo len stavebné súčasti v prenajatých priestoroch.

Poistná suma

Poistnú sumu si určujete Vy. V záujme poistenia na skutočnú hodnotu (bez nadpoistenia a podpoistenia) má poistná suma zodpovedať hodnote majetku, buď jednotlivo alebo ako súbor vecí, ktoré vstupujú do poistenia.

Poistná hodnota môže byť:

 • Nová cena
 • Časová cena
 • Iná cena dohodnutá v zmluve

Poistenie proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám

Základné živelné nebezpečenstvá:

 • Požiar
 • Výbuch
 • Priamy úder blesku
 • Náraz alebo zrútenie lietadla riadeného ľudskou posádkou, jeho časti alebo nákladu

Doplnkové živelné nebezpečenstvá:

 • Povodeň alebo záplava
 • Víchrica
 • Krupobitie
 • Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
 • Zrútenie lavín
 • Pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • Ťarcha snehu alebo námrazy

Poistenie proti vodovodným nebezpečenstvám

 • Voda unikajúca z vodovodného zariadenia alebo nádrže
 • Voda alebo para unikajúca z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia
 • Kvapalina unikajúca zo solárnych systémov, chladiarenských alebo klimatizačných zariadení
 • Hasiace médium unikajúce zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru)

V prípade, že je predmetom poistenia budova, poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie potrubia, ak poškodenie nastalo pretlakom kvapaliny, pary alebo zamrznutím vody v potrubí patriacom k budove.

Poistenie proti nárazu vozidla, dymu a nárazovej vlne

 • Náraz cestného alebo koľajového vozidla
 • Dym
 • Nárazová vlna, ktorá vznikla pri prelete nadzvukových lietadiel

Poistenie proti krádeži a lúpeži

 • Krádež vlámaním
 • Lúpežné prepadnutie
 • Poškodenie, zničenie alebo strata poistenej veci pri pokuse o spáchanie krádeže alebo lúpeže

Poistenie proti vandalizmu

 • Vnútorným alebo vonkajší vandalizmus
 • Sprejerstvo

Poistenie skiel

Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vsadených alebo zasadených skiel, ktoré je potrebné vymeniť. Poškodenie alebo zničenie mohlo nastať prasknutím, rozbitím (vrátane úmyselného rozbitia vandalmi), alebo iným znehodnotením.

Súčasťou krytia sú aj nalepené snímače zabezpečovacieho zariadenia, rôzne fólie, nápisy, maľby alebo iná výzdoba poisteného skla.

Do poistenia skiel je možné na požiadanie zahrnúť aj poškodenie alebo zničenie svetelných reklám a nápisov.

Dokumenty k poisteniu

[1] Na základe zmluvy o prevzatí cudzieho majetku alebo oprávnenia k jeho užívaniu.