GDPR poistenie

GDPR

Od 25.5.2018 platí nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation). Všetky spoločnosti, ktorých sa nariadenie GDPR týka musia čeliť požiadavkám na zvýšenie stupňa ochrany a prevencie pred zneužitím osobných údajov svojich klientov, obchodných partnerov a zamestnancov.

Čo je poistením kryté?

 • Neoprávnené nakladanie s údajmi (osobnými, dôvernými) – krytá je ako škoda, tak aj náklady právneho zastúpenia
 • Subdodávatelia a riziká spojené so sieťovou bezpečnosťou poisteného
 • Porušenie administratívnych a regulačných povinností
 • Náklady spojené s konaním dozorného orgánu
 • Pokuty uložené Dozorným orgánom
 • Náklady na oznámenie dotknutej osobe (pre väčšinu firiem nezanedbateľná položka z dôvodu potreby externého riešenia)

Komu je poistenie určené?

Poistenie je určené pre:

 • prevádzkovateľov (subjekt, ktorý určuje účel a formu spracovania osobných údajov dotknutých osôb)
 • sprostredkovateľov (subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa).

Nezáleží na veľkosti spoločnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov je určené pre podnikajúce fyzické osoby, podnikateľov, malé či veľké firmy.

Najväčšie riziká spojené s GDPR pre podnikateľov:

 • Zastaraný hardvér a softvér => nedostatočná ochrana dát a s tým spojené neoprávnené sprístupnenie osobných a dôverných informácii tretích osôb
 • Nečestné konanie zamestnancov => sprístupnenie dát tretích osôb prostredníctvom zamestnancov
 • Strata alebo krádež hardware => zariadenia obsahujúce citlivé informácie, údaje, dáta (napr. mobilné telefóny, notebooky, tablety, PC ...)

Čo sa stane, ak vám uniknú dáta?

Následky môžu mať rôzne podoby, ako napr.:

 • PR a reputácia - strata dôvery, poškodenie dobrého mena spoločnosti a s tým možný likvidačný pokles obratu,
 • Finančný dopad - vysoké pokuty, penále,
 • Dopady na riadenie IT - náklady na obnovu dát a obnovenie systémov, náklady na reinštaláciu, náklady súvisiace so zneužitím platobnej identity.

V prípade, že útočníci preniknú do vášho systému a uniknú vám citlivé údaje – hrozia vám vysoké pokuty (v niektorých prípadoch až do výšky 20 000 000 EUR resp. 4% obratu, podľa toho, ktorá suma je vyššia).

Mám záujem o GDPR poistenie

Dokumenty k poisteniu