Poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí

enviro

EnviroPro ponúka finančnú ochranu pred škodami spôsobenými únikmi znečisťujúcich látok. Predmetný produkt bol vyvinutý ako dôsledok povinností vyplývajúcich zo smernice ELD európskej komisie č. 2004/35/EC ako aj existujúcej lokálnej legislatívy. V zmysle predmetných noriem spoločnosti čelia čoraz väčšej zodpovednosti za škody na životnom prostredí, ako aj novému fenoménu biodiverzity – ochrany prírodného bohatstva vrátane chránených druhov rastlín a živočíchov.

Komu je poistenie určené ?

 • Výrobcovia elektriny a elektroniky, energií, kovov a plastov, textilu, papiera a špeciálnych chemikálií (farmaceutiká, farby, hnojivá)
 • Veľkokapacitné skladovacie priestory a veľkoobchody skladujúce chemikálie alebo ropu a ropné produkty
 • Spracovateľské zariadenia a zariadenia na spracovanie odpadov
 • Prepravné a logistické spoločnosti
 • Stavebníctvo

Výhody poistenia

Krytie vyplývajúce zo smernice európskej komisie a lokálnej legislatívy:

 • škody definované legislatívou zahrňujúce primárnu, doplnkovú ako aj kompenzačnú nápravu
 • náklady na zmiernenie následkov
 • náklady na stanovenie výšky škody (vrátane nákladov na prieskum) a náklady obhajoby

Krytie náhleho aj postupného znečistenia:

 • nerozlišujeme medzi náhlym aj postupným znečistením – znečistenie je pre nás proste znečistenie

Náklady na vyčistenie:

 • vlastných aj cudzích pozemkov,
 • vzniknuté akejkoľvek tretej osobe,
 • zahrňujúce aj náklady na zmiernenie následkov a náklady na znovuobnovenie

Aby znečisťovanie prostredia neohrozovalo Vaše podnikanie

Poistenie EnviroPro chráni vaše podnikanie v prípade, ak vykonávate pracovné činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť životné prostredie a spôsobiť na ňom škody. Ak zapríčiníte environmentálnu haváriu, za ktorú ste zodpovedný, práve týmto poistným produktom sa ochránite pred neočakávanými finančnými nákladmi, ktoré ste povinný zo zákona zaplatiť. Ak takéto poistné krytie nemáte dojednané, s nákladmi na odškodnenie sa budete musieť vysporiadať sami.

Dokumenty k poisteniu