Allriskové poistenie majetku

allrisk

Toto poistenie majetku podnikateľov chráni majetok proti všetkým nebezpečenstvám okrem výluk uvedených v poistných podmienkach alebo v samotnej zmluve. Allriskové poistné krytie je širšie ako poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám.

Predmetom poistenia môže byť hnuteľný a nehnuteľný majetok, alebo zásoby vo vašom vlastníctve, ale aj vo vlastníctve tretej osoby. [1] Poistiť je možné aj výrobné stroje, technológie alebo len stavebné súčasti v prenajatých priestoroch.

Poistná suma

Poistnú sumu si určujete Vy. V záujme poistenia na skutočnú hodnotu (bez nadpoistenia a podpoistenia) má poistná suma zodpovedať hodnote majetku, buď jednotlivo alebo ako súbor vecí, ktoré vstupujú do poistenia.

Poistná hodnota môže byť:

  • Nová cena
  • Časová cena
  • Iná cena dohodnutá v zmluve

Dokumenty k poisteniu

[1] Na základe zmluvy o prevzatí cudzieho majetku alebo oprávnenia k jeho užívaniu.