Pre podnikateľov – Majetok a zodpovednosť

Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám

Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám

Účelom poistenia majetku podnikateľov je chrániť hnuteľný a nehnuteľný majetok proti živelným nebezpečenstvám vymenovaným v poistných podmienkach.

Allriskové poistenie majetku

Allriskové poistenie majetku

Allriskové poistenie chráni majetok proti všetkým nebezpečenstvám okrem výluk uvedených v poistných podmienkach alebo v samotnej zmluve

Preprava

Preprava

Tovar, alebo veci prepravované akýmkoľvek prostriedkom sú poistené proti následkom havárie, živelnej udalosti, krádeži a iným nastrahám.

Technické riziká

Technické riziká

Technické rizíká je poistenie, ktoré umožňuje poistiť stroj.

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Poistenie kryje následnú škodu (hrubý ušlý zisk a stále náklady) vzniknutú prerušením alebo obmedzením prevádzky v dôsledku vecnej škody (napr. požiaru).

Stavebné a montážne poistenie

Stavebné a montážne poistenie (CAR/EAR)

Stavebné a montážne poistenie sa dojednávame pre prípad vzniku škody na rozostavanom diele (stavbe alebo pri montáži technologických celkov).

Prevádzková zodpovednosť

Všeobecná (prevádzková) zodpovednosť

Poistenie sa dojednáva pre prípad škody, ktorú svojou činnosťou spôsobíte niekomu inému, pokiaľ za takúto škodu zodpovedáte. Taktiež sa dá poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

zodpovednost za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov a ďalšími manažérmi („D&O“)

D&O poistenie je nevyhnutný nástroj ochrany majetku spoločnosti a osobného majetku fyzických osôb v ich vedení, pred oprávnenými nárokmi tretích strán, v dôsledku pochybenia pri výkone ich manažérskej činnosti.

profesijna zodpovednosť

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa vzťahuje na tie profesie, ktoré každodenne uskutočňujú malé či veľké rozhodnutia.

škody na životnom prostredí

Poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí

EnviroPro ponúka finančnú ochranu pred škodami spôsobenými únikmi znečisťujúcich látok.

kybernetické riziká

Poistenie kybernetických rizík (Cyber)

Nebezpečenstvá vyplývajúce z využívania informačných technológií smerujú nielen proti nehmotným aktívam ako sú dáta a informácie, ale zasahujú aj infraštruktúru spoločnosti.

Poistenie terorizmu

Poistenie terorizmu

S narastajúcimi hrozbami teroristického útoku vzniká každoročne čoraz väčší záujem spoločností o krytie rizík spojených s terorizmom.

GDPR poistenie

GDPR poistenie

Od 25.5.2018 platí nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation).