Poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

poistenie prepravovaných osôb

Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.

Týmto poistením sú kryté riziká:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalá invalidita následkom úrazu
 • denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu
 • zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví v dôsledku úrazu, ku ktorému dôjde:

 • pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
 • pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla
 • za jazdy motorového vozidla alebo pri havárii
 • pri krátkodobých zastávkach motorového vozidla, pokiaľ k úrazu dôjde vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti
 • pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla, vzniknutých v priebehu jazdy na území Slovenskej republiky alebo počas pobytu v zahraničí

Výhodou tohto produktu je:

 • možnosť výberu poistnej sumy a to až do výšky 35 000 EUR pre riziko smrti následkom úrazu a trvalej invalidity následkom úrazu
 • poistná suma platí pre každú osobu prepravovanú motorovým vozidlom (vzťahuje sa na všetky miesta na sedenie podľa osvedčenia o evidencii vozidla)

Dokumenty k poisteniu

Toto poistenie môže byť uzavreté individuálne pre každé motorové vozidlo zvlášť alebo hromadne pre skupinu motorových vozidiel, pričom poistenie uzatvára spravidla vlastník alebo držiteľ motorového vozidla v prospech prepravovaných osôb. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, dojednáva sa bez skúmania vstupného veku či zdravotného stavu a pre nemenované osoby.