Pre občanov – Majetok a zodpovednosť

Poistenie hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu („Domácnosť“)
Hlavným zameraním produktu je poistenie súboru hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie bytu, slúžiacich k prevádzke domácnosti alebo uspokojovaniu  potrieb členov domácnosti.

Poistenie budov a zodpovednosti za škodu („Nehnuteľnosť“)
Hlavným účelom poistenia budov a zodpovednosti za škodu je poistením chrániť nehnuteľný majetok proti následkom rôznorodých nepredvídaných udalostí a zároveň je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy a poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania („Zodpovednosť zamestnanca“)
Účelom poistenia je chrániť vás v prípade škody spôsobenej vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.