Poistenie denného odškodnenia pri hospitalizácii následkom úrazu

odškodnenie pri hospitalizácii následkom úrazu

Ak sa v dôsledku úrazu ocitnete v nemocnici, môže to ohroziť vašu finančnú situáciu. Poistením budete mať k dispozícii finančné prostriedky, ktoré vám pomôžu pokryť vaše výdavky spojené s hospitalizáciou, ako aj stratou príjmu.

Hlavným významom poistnej ochrany je zabezpečenie poskytnutia finančnej náhrady následkom úrazu klienta.

Benefity poistenia

  • Poistná ochrana je poskytovaná 24 h denne a platí na celom svete 365 dní v roku.
  • Na uzatvorenie poistenia nie je potrebná lekárska prehliadka, ani informácia o zdravotnom stave
  • Poskytujeme dvojnásobné plnenie pri pobyte na jednotke intenzívnej starostlivosti
  • Poistné plnenie už od 1. dňa hospitalizácie
  • Poistenie končí až dovŕšením 75. roku života
  • Poistenie ponúkame už od 3,50 € mesačne

V súvislosti s hospitalizáciou následkom úrazu je poistená osoba odškodnená formou poistného plnenia založenom na dennom limite plnenia a počte dni hospitalizácie. Klient si môže vybrať z niekoľkých alternatív výšky denného odškodnenia.

1. Denné limity poistného plnenia – možný výber z dvoch alternatív v zmysle tabuľky:

Rozsah poistného plneniaDenný limit poistného plnenia
Úroveň A
Denný limit poistného plnenia
Úroveň B
Denné odškodnenie pri hospitalizácii následkom úrazu60 €40 €
Denné odškodnenie pri hospitalizácii následkom úrazu na JIS, alebo ARO120 €80 €
Denné odškodnenie pri domácom doliečení30 €20 €

2. Poistné za mesačné poistné obdobie v EUR:

VariantÚROVEŇ AÚROVEŇ B
Individuálny variant5 €3,50 €
Rodinný variant10,50 €7 €

Dokumenty na stiahnutie:

Poistné podmienky a informácie
Poistné podmienky a informácie - platné od 01.02.2018

Vzor návrhu poistnej zmluvy
Vzor návrhu poistnej zmluvy - platné od 01.02.2018

Vzor sprievodného listu
Vzor sprievodného listu - platné od 01.02.2018

Poistné
Poistné - platné od 01.02.2018