Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania („Zodpovednosť zamestnanca“)

Zodpovednosť zamestnanca

Účelom tohto poistenie je chrániť vás v prípade škody spôsobenej vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy.

Toto poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom a obdobnom pomere u zamestnávateľov, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky. Poistenie kryje škody spôsobené na území Slovenskej republiky, prípadne je možné rozšíriť územnú platnosť poistenia na územie Európy.

Vami stanovená poistná suma má postačovať na krytie maximálnej náhrady škody, ktorú si voči vám môže zamestnávateľ uplatniť v zmysle aktuálneho znenia právneho predpisu upravujúceho rozsah a spôsob náhrady škody (najmä Zákonník práce). Výška poistného je závislá od poistnej sumy, druhu vykonávanej činnosti a skutočnosti, či zamestnanec riadi motorové vozidlo alebo obsluhuje iný prepravný prostriedok zamestnávateľa.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolanie môže dojednať zamestnanec ale aj zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov.

Dokumenty k poisteniu