Poistenie budov a zodpovednosti za škodu („Nehnuteľnosť“)

Nehnuteľnosť

Základným účelom tohto poistenia je poistná ochrana nehnuteľného majetku proti následkom rôznorodých nepredvídaných udalostí.

Týmto produktom vám poistíme:

  • rodinné domy
  • rekreačné chaty, chalupy
  • garáže
  • byty
  • a ďalšie súvisiace budovy a stavby (napr. vedľajšie stavby, bazény, ploty)

Je možné poistiť obývané (dokončené) nehnuteľnosti ako aj nehnuteľnosti vo výstavbe.

Rozsah poistenia si môžete vybrať z dvoch typov:

KlasikSpecial (určený pre trvalo obývané budovy)
Živelné udalosti
Požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pád lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, zemetrasenie, výbuch sopky, ťarcha snehu alebo námrazy
Živelné udalosti
Požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pád lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, zemetrasenie, výbuch sopky, ťarcha snehu alebo námrazy, dym, rázová vlna
 -Atmosférické zrážky
Voda z vodovodných zariadeníVoda z vodovodných zariadení
Krádež vlámanímKrádež vlámaním
Vnútorný vandalizmusVnútorný vandalizmus
 -Vonkajší vandalizmus
Náraz dopravného prostriedkuNáraz dopravného prostriedku
Atmosférické prepätie Atmosférické prepätie
-Rozbitie skla

Okrem škôd vzniknutých na majetku sa poistenie vzťahuje aj na následné náklady (napr. náklady na odpratanie zvyškov zničenej veci, na vyčistenie budov).

Vašu poistnú ochranu majetku je možné rozšíriť o poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy.

Medzi výhody tohto produktu patrí:

  • zľava na poistnom za bezškodový priebeh poistenia
  • možnosť využitia asistenčných služieb (napr. odbornej pomoci remeselníka)
  • stanovenie hodnoty nehnuteľnosti poisťovňou

Dokumenty k poisteniu