Poistenie hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu („Domácnosť“)

Domácnosť

Tento produkt je zameraný hlavne na poistenie súboru hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie bytu, slúžiacich k prevádzke domácnosti alebo uspokojovaniu potrieb členov domácnosti.

Medzi hnuteľné veci kryté poistením patria tiež:

 • peniaze, ceniny a cenné papiere
 • cennosti
 • veci umeleckej, historickej, zvláštnej kultúrnej, zberateľskej hodnoty, starožitnosti
 • bicykle
 • výpočtová a audiovizuálna technika, vrátane anténnych systémov, fotoaparáty, filmovacie alebo optické prístroje a iné zariadenia spotrebnej elektroniky
 • domáce zvieratá
 • osobné doklady

Rozsah poistenia si môžete vybrať z dvoch typov:

Typ Klasik (určený pre trvalo obývané budovy)Typ Special (určený pre trvalo obývané budovy)
Živelné udalosti
Požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, víchrica, krupobitie
Živelné udalosti
Požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pád lavín, pád stromov, ťarcha snehu alebo námrazy, výbuch sopky, zemetrasenie, dym
Atmosférické zrážky
Voda z vodovodných zariadeníVoda z vodovodných zariadení
Krádež vlámanímKrádež vlámaním
Vandalizmus po vlámaníVandalizmus po vlámaní
Lúpežné prepadnutie
Atmosférické prepätieAtmosférické prepätie
Náraz dopravného prostriedkuNáraz dopravného prostriedku
Výpadok dodávky elektriny

Okrem škôd vzniknutých na majetku sa poistenie vzťahuje aj na následné náklady (napr. náklady na odpratanie zvyškov zničenej veci, na vyčistenie alebo vysušenie bytu, na náhradné ubytovanie).

Základné poistenie je možné doplnkovo rozšíriť o poistenie:

 • zodpovednosti za škodu členov domácnosti
 • elektromotorov pre prípad skratu
 • automatickej práčky a umývačky riadu proti lomu stroja
 • stavebných súčastí

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti vás ochráni pred výdavkami spojenými s úhradou škôd, ktoré môžete pri každodennej činnosti spôsobiť na zdraví a majetku iných osôb.

Medzi výhody tohto produktu patrí:

 • zľava na poistnom za bezškodový priebeh poistenia
 • možnosť využitia asistenčných služieb v prípade havarijnej situácie (napr. odbornej pomoci remeselníka)
 • variabilita rozsahu poistenia využitím širokej ponuky doplnkového poistenia

Dokumenty k poisteniu