Vybavovanie sťažností

Colonnade Insurance S.A. sa usiluje o poskytovanie kvalitných odborných služieb v oblasti neživotného poistenia. Spokojnosť klientov s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, preto máme v súlade s platnou právnou úpravou  zriadený interný systém vybavovania sťažností, ktorého účelom je zabezpečiť včasné a spravodlivé prešetrovanie sťažností a identifikáciu a zmiernenie možných konfliktov záujmov.

     Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke našej poisťovne  počas prevádzkovej doby osobne alebo  písomne na adrese: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e-mailovú adresu: info@colonnade.sk.

V sťažnosti je potrebné uviesť:

  • meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, resp. obchodné meno (názov) a adresu právnickej osoby sťažovateľa, pričom  pre urýchlenie komunikácie a prešetrenia sťažnosti sa odporúča uviesť  aj ďalšie kontaktné údaje: e-mailovú adresu a telefónne číslo,
  • predmet sťažnosti – akej veci sa týka (vhodné je uviesť číslo poistnej zmluvy, resp. číslo poistnej udalosti, ak je predmetom sťažnosti šetrenie poistnej udalosti),
  • čo sťažovateľ sťažnosťou sleduje a čoho sa domáha, resp. na aké nedostatky poisťovne poukazuje,
  • prílohy, ktoré pomôžu lepšie porozumieť sťažnosti a urýchliť jej prešetrenie.

Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od  jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu  nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia sťažnosti.

V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti môžete podať sťažnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je  aj Slovenská asociácia poisťovní (www.poistovaciombudsman.sk). Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov  je prístupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk , pričom tým nie je dotknuté právo poistníka na riešenie sporov príslušnými súdmi.