Firemné úrazové poistenie ako benefit pre zamestnanca

Ak sa človeku stane úraz, môže mu to znepríjemniť život na malú chvíľku, ale aj na dlhší čas. Niekedy, dokonca i doživotne. Preto je predvídavé poistiť sa pre nečakané prípady a znížiť si tak s tým spojené zvýšené finančné výdavky. O to viac, ak sa úraz stane v práci. Vtedy je každá kompenzácia zo strany zamestnávateľa veľkým ocenením za pracovitosť a lojalitu svojho zamestnanca.

Zákonné úrazové poistenie je pre slovenského zamestnávateľa povinným druhom sociálneho poistenia, ktoré ho má v prípade pracovného úrazu zamestnanca alebo choroby z povolania ochrániť pred rizikom ekonomickej záťaže. Okrem tohoto povinného poistenia je možné dojednať ako benefit v komerčných poisťovniach i úrazové poistenie pre zamestnancov. Poistné plnenie z tohoto poistenia je vyplácané nad rámec povinného krytia a neskúma príčinu vzniku úrazu. Takéto úrazové poistenie sa môže vzťahovať buď len na pracovné úrazy alebo je ho tiež možno rozšíriť na mimopracovné úrazy, resp. je možné ho dojednať s 24 hodinovým krytím. Tým pádom môže zahŕňať všetky úrazy, ktoré sa v každodennom živote poisteného môžu vyskytnúť.

Úrazové poistenie v Colonnade sa dojednáva s územnou platnosťou celý svet a preto je ideálnym doplnkom k poisteniu liečebných nákladov na služobných cestách. Kryje tak úrazy nielen doma, ale aj  v zahraničí.

Úrazové poistenie Colonnade poskytuje základné krytie pre riziká smrť následkom úrazu a trvalé následky úrazu, ktoré je možné dojednať na poistnú sumu až do výšky 7 násobku ročnej mzdy. Tento základ je možný rozšíriť o krytie úrazov, ktoré nespôsobia trvalé následky. Ďalej je možné pripoistenie zlomenín či popálenín a tiež denného odškodného v prípade pobytu v nemocnici alebo pri domácom liečení vo výške až 30 eur za deň.

Cena úrazové poistenia môže byť veľmi rozdielna. Závisí od rozsahu poistného krytia a výšky dojednaných poistných súm pre jednotlivé riziká. Pri oceňovaní sa primárne berie do úvahy v akom rizikovom povolaní či prostredí náchylnom na úrazy zamestnanec pracuje. Preto je napríklad pri rovnakom poistnom krytí cena poistného pre úradníka v banke nižšia ako pre robotníka v ťažkom strojárenskom priemysle.

Ak dôjde k úrazu, poisťovňa klientovi vypláca peniaze podľa toho, do akej výšky vyčísli percentuálne ohodnotenia poškodenia zdravia a na akú výšku poistnej sumy je poistený. Ohodnotenie úrazu sa vykonáva na základe poisťovňou osobitne vypracovaných oceňovacích tabuliek.

Okrem celoročného poistenia zamestnancov pri vykonávaní pracovnej činnosti je možné dojednať i krátkodobé firemné poistenie v deň teambuildingu či športových hier. Firma má zároveň možnosť poistenia zamestnancov ale i nemenovaných návštevníkov v prípade, že organizuje napr. deň otvorených dverí. Pre väčšie skupiny účastníkov je takto možné dojednať poistné krytie s poistným už od 1 eura na osobu. Pre prípady s očakávaním krytia netradičných činností alebo adrenalínových športov, je vhodné nezabudnúť si vo všeobecných poistných podmienkach pozrieť kapitolu Výluky, a v prípade potreby neštandardný dopyt na krytie konzultovať priamo s poistiteľom za účelom navrhnutia optimálneho riešenia pre klienta.