Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Colonnade Insurance S.A., so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísaná v obchodnom registri v Luxembursku pod číslom č. B 61605, konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A.,  pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice – mestská časť Juh, IČO: 500 13 602, IČ DPH: SK 4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Po, vložka č.: 591/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
adresa na zasielanie písomností:
Colonnade Insurance S.A.
Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
alebo
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika
telefonický kontakt: +421 55 6826 222
emailový kontakt: info@colonnade.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
adresa na zasielanie písomností:
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika
telefonický kontakt: +421 55 6826 222
emailový kontakt: dpo@colonnade.sk

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 1. identifikácia klientov, ich zástupcov a možnosti následnej kontroly tejto identifikácie; uzavieranie poistných zmlúv a správa poistenia; likvidácia poistných udalostí alebo škodových udalostí; ochrana a domáhanie sa práv prevádzkovateľa; zdokumentovanie činnosti prevádzkovateľa; výkonu dohľadu nad prevádzkovateľom a nad jeho činnosťou; na plnenie povinností a úloh prevádzkovateľa podľa zákona o poisťovníctve alebo osobitných predpisov; správa zaistných zmlúv medzi Prevádzkovateľom a zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne; vybavovanie nárokov zo zaistných zmlúv; a na účel kontroly poskytnutých plnení z poistných zmlúv, ku ktorým zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne poskytuje zaistenie – Prevádzkovateľ na uvedené účely osobné údaje zisťuje, získava, zaznamenáva, uchováva, využíva a inak spracúva,  vyhotovuje kópie dokladov totožnosti, spracúva rodné čísla a ďalšie údaje a doklady na právnom základe splnenia zákonnej povinnosti podľa § 78 zákona o poisťovníctve,
 2. plnenie povinností ohľadom medzinárodných sankcií – na právnom základe splnenia zákonnej povinnosti podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií,
 3. overenie identifikácie fyzickej osoby a jej výskytu na sankčných zoznamoch – na právnom základe oprávneného záujmu.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa, resp. jeho vlastníkov na účely overenia identifikácie fyzickej osoby a jej výskytu na sankčných zoznamoch je splnenie povinností vyplývajúcich z právnych poriadkov, ktorými sa spravuje prevádzkovateľ, jeho vlastníci, prípadne ich štatutárne orgány.

Kategórie dotknutých osobných údajov: osobné údaje potrebné pre identifikáciu fyzickej osoby, kontaktné údaje, osobné údaje na preukázanie schopnosti plnenia záväzkov z poistnej zmluvy, zabezpečenia týchto záväzkov, oprávnenia na zastupovanie a ďalšie údaje podľa § 78 ods. 1 zákona o poisťovníctve.

Kategórie príjemcov osobných údajov: finanční agenti, finanční poradcovia, finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, znalci, lekári pripravujúci posudky a odborné stanoviská, poskytovatelia asistenčných služieb, zaisťovatelia, spoločnosti poskytujúce služby mimosúdneho vymáhania pohľadávok, spoločnosti poskytujúce poštové a súvisiace služby, spoločnosti poskytujúce služby správy a uloženia dokumentov a dát, ich skartovania a likvidácie, zálohovania a obnovy dát, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, Národná Banka Slovenska, osoby prevádzkujúce register vybraných informácií o poistných udalostiach alebo škodových udalostiach, poskytovatelia IT služieb.

Prenos osobných údajov do USA: Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do Spojených štátov amerických. Prenos je vykonávaný na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti takéhoto prenosu osobných údajov a na základe medzinárodnej dohody Privacy Shield.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sú spracúvané po dobu v zmysle ustanovenia § 78 ods. 9 zákona o poisťovníctve. Ak osobitný predpis ustanovuje v konkrétnom prípade dlhšiu lehotu uchovávania, sú osobné údaje uchovávané počas tejto dlhšej lehoty.

Profilovanie: Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie dotknutých osôb za účelom uzatvorenia poistnej zmluvy a kalkulácie výšky poistného.

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. právo výmazu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Neposkytnutie potrebných osobných údajov zo strany dotknutej osoby môže mať za následok neuzatvorenie príslušnej poistnej zmluvy, nevyplatenie poistného plnenia.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: klient, zástupca klienta, finančný agent, finančný poradca, finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, zaistený, Obchodný register, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány.

Informácie o spracúvaní osobných údajov (pdf)