Fairfax Financial Holdings

Fairfax Financial Holdings Limited je holdingová spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, pôsobí v oblasti neživotného poistenia a zaistenia, ako aj v oblasti riadenia investícií. Dcérske spoločnosti Fairfax pôsobia vo viac ako 32 krajinách sveta a dosahujú celkovú výšku aktív 36,1 miliárd USD. Vlastný kapitál skupiny dosahuje viac ako 9,7 miliárd USD, pri predpísanom poistnom viac ako 9,5 miliárd USD.

Cieľom Fairfax je dosahovať vysokú návratnosť investovaných zdrojov a vytvárať pridanú hodnotu pre akcionárov. Fairfax sa chce odlišovať tým, že spája konzervatívny prístup pri úpise rizík s investovaním aktív s dlhodobým výnosom.

Fairfax založil v roku 1985 súčasný predseda a CEO V. Prem Watsa. Spoločnosť má nezmenený manažment od roku 1985 a jej sídlo je v kanadskom Toronte. Jej akcie sú obchodované na burze v Toronte pod značkou FFH.

Poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti Fairfax-u fungujú na decentralizovanom základe, každá s vlastným manažmentom, pričom používajú upisovaciu stratégiu zameranú na trhy, na ktorých pôsobia.

Dcérske poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti Fairfax pôsobiace v USA, Kanade, Stredovýchodnej Ázii, Strednej a Východnej Európe, na Blízkom Východe a v Brazílii poskytujú kompletnú paletu neživotného poistenia v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu. Sledujú diverzifikáciu portfólia podľa poistných odvetví, regiónov a cieľových skupín.

Od roku 1985 sú investície všetkých spoločností patriacich do skupiny Fairfax, centrálne riadené spoločnosťou Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Fairfax-u. Hamblin Watsa zdôrazňuje konzervatívnu stratégiu Value Investing, keď vyhľadáva investície do aktív na princípe tzv. celkovej návratnosti, ktorá dlhodobo zohľadnuje realizované a nerealizované zisky.

Viac o Fairfax Financial Holdings na www.fairfax.ca