Vybavovanie sťažností

Sťažnosť je možné podať osobne v akejkoľvek prevádzke poisťovne počas prevádzkovej doby, poštou na adrese: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, emailom na info@colonnade.sk, telefonicky na +421 55 6826 222 alebo tak môžete urobiť prostredníctvom elektronického formulára tu.

Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade objektívnych príčin je možné túto lehotu predĺžiť. V takom prípade bude sťažovateľ v lehote do 30 dní od doručenia sťažnosti informovaný o dôvodoch predĺženia tejto lehoty a o predpokladanom termíne vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ má právo, aby mu poisťovňa komplexne vysvetlila svoje stanovisko, a to jasným a zrozumiteľným spôsobom. Ak vybavenie sťažnosti neuspokojuje požiadavku sťažovateľa, poisťovňa ho informuje  o ďalších možnostiach riešenia sťažnosti. Poisťovňa pri vybavovaní sťažností zhromažďuje a preveruje všetky sťažovateľom predložené dôkazy alebo inak dostupné dôkazy a informácie týkajúce sa sťažnosti a postupuje tak, aby zistila skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi a internými predpismi. V prípade potreby prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich prevenciu v budúcnosti. Poisťovňa vedie evidenciu sťažností v rozsahu nevyhnutnom na ich vybavenie.